รางวัลบุคลากรต้นแบบ คณะ ICT ประจำปี 2565

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ต.ค. 2565, 16:37 น.| 267

             เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับการจัดอันดับใน World's Top 2% Scientists ประจำปี 2022 ลำดับที่ 13,806 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 546,003 คน ในสาขา Networking and Telecommunications พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณ แก่พนักงานดีเด่นให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบไปด้วย

รางวัลด้านคุณภาพนิสิต

 1. รางวัลบุคลากรต้นแบบ ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปี 2565 ได้แก่ อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 2. รางวัลบุคลากรต้นแบบ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ได้แก่ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

รางวัลด้านวิจัย

 1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่ม Frontier Research ด้านผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากลสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 2. รางวัลบุคลากรต้นแบบ ด้านผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากลที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ ดร.ปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
 3. รางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่ม Frontier Research ด้านงบประมาณวิจัยสูงสุด ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 4. รางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่ม Frontier Research ด้านดาวรุ่งการพัฒนาผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2565 ได้แก่ อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 5. รางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่ม Technology Development & Innovation ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ได้แก่ ดร.ศุลีพร คำชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 6. รางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่ม Area Based and Community Engagement ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

รางวัลด้านวิชาการ

 1. รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนดีเด่น ได้แก่ อาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
 2. รางวัลที่ปรึกษาด้านวิชาการดีเด่น  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 3. รางวัลผู้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการดีเด่น ได้แก่ อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตีมีเดีย
 4. รางวัลผู้จัดการเรียนการสอนที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมดีเด่น ได้แก่ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
 5. รางงวัลผู้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ ดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 6. รางวัลผู้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

 

 

 

รางวัลสายสนับสนุน

 1. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนต้นแบบ ประจำปี 2565 ได้แก่ นายรณชัย ทิพย์มณฑา หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 2. รางวัลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว หัวหน้างานวิชาการ
 3. รางวัลการให้บริการดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวประนอม เครือวัลย์ นักวิทยาศาสตร์
 4. รางวัลเพื่อนร่วมงานดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5. รางวัลการพัฒนาผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นายภานุวัฒน์ โลมากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 6. รางวัลพัฒนาการดีเด่น ประจำปี 2565 ได้แก่ นายณัฏฐ์ กรีธาชาติ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง นักวิชาการศึกษา

          เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในการทำงานและสร้างความกระตือรือร้นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองในการทำงานต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ