อบรม Front-end Part 2 : Vue.js

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 31 ต.ค. 2565, 13:36 น.| 211

       เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Front-end Part 2 : Vue.js” ภายใต้โครงการ “การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล” ส่งเสริมให้นิสิตในโครงการมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

          โดยมีนายธนาวุฒิ พิชญบุญวงศ์ และนายศตวรรษ เจริญชน จากบริษัท บิ๊ก ดาต้า อีเจนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ