ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 พ.ย. 2565, 11:43 น.| 366

            เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวิษ  แสนโภชน์ ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พร้อมด้วย ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์, ดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, และอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ประชุมหารือร่วมกับนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย และนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการยกระดับเทศบาลตำบลแม่จัน และเทศบาลตำบลเชียงม่วน โดยการนำกระบวนการด้านบริการวิชาการมาเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่

          โดยได้มีการบูรณาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านคมนาคม ด้านพลังงาน ด้านดิจิทัล ด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กร และการจัดการข้อมูลภายในองค์กร เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านความเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในโอกาสต่อไป 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ