ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 พ.ย. 2565, 10:23 น.| 104

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งบุคลากรสายวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถรับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานและสังคมออนไลน์

          ซึ่งในระยะที่ 1 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐานและระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยในระดับพื้นฐาน มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 2,867 คน ในจำนวนนี้มีผู้สอบผ่านเพื่อเข้าอบรมต่อในระดับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น จำนวน 559 คน และสามารถสอบผ่านการอบรมจนได้รับประกาศนียบัตรในระดับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ จำนวน 2 ท่าน ได้รับประกาศนียบัตรในระดับผู้เชี่ยวชาญ คือ อาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ