รางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 พ.ย. 2565, 13:58 น.| 208

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้บริหารคณะฯ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิราพรรณ สิทธิกัน นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับโล่ห์พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2564 จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

          ซึ่ง “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ

 

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว