อบรมเทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 18 พ.ย. 2565, 15:37 น.| 367

                  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาจารย์สุพรรณ ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน” ซึ่งมีนิสิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้าน ICT จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล : ภาพ