รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 พ.ย. 2565, 14:36 น.| 366

              เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid โดย Onsite ณ ห้องประชุม ICT และ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินฯ โดยมี ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ประเมินฯ

              โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะ ร่วมนำเสนอข้อมูลบริบทขององค์กร แผนการบริหาร และผลการดำเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2564 พร้อมตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินฯ รวมถึงรับทราบคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะกรรมการประเมิน ผู้สังเกตการณ์ประเมินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณะ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทบทวนและพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานในรอบปีการศึกษา 2564 ได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารงานในมิติต่าง ๆ อย่างครบวงจร รวมถึงได้นำผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ มาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้คณะเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ

นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย : ข่าว