ศึกษาดูงานขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 พ.ย. 2565, 11:03 น.| 365

              เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมสื่อคอนเทนต์เพื่อยกระดับด้านศักยภาพการขายบนแพลตฟอร์ม ระบบอีคอมเมิร์ช ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ, อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่ฟู อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ และกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา

          ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภาสกร แสงด้วง ข้ามสาม ผู้ประกอบการ Nat Craft by mohhomphrae ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ให้ความรู้ด้านการก่อย้อมสีจากธรรมชาติ ย้อมคราม และย้อมห้อมออแกนิกส์ และแนะนำเทคนิคการย้อมผ้าในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนำต้นห้อม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติของการย้อมผ้าหม้อห้อมที่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาที่ทางกลุ่มแปรรูปฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับผ้าย้อมครามสีตก ต้องย้อมแบบไหน และทำยังไงสีครามจะติดผ้าคงทน และได้สีสด เพื่อนำมาแก้ปัญหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว