แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 15 ก.พ. 2566, 12:03 น.| 170

         เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีรับมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2566 ทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

  1. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต   
  2. นายนฤบวร  ภิรมย์พลัด ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. นายณัฐฤทธิ์ อินตา ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  4. นายปวเรศ เมืองแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  5. นายวีรวัฒน์ เกิดสมบัติ  ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  6. นายธราณิศ ประเสริฐศรี ศิษย์เก่าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  7. นายณัฐพล รักธง ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  8. นายอนุชิต ทาลมดี ศิษย์เก่าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย                  

          จากนั้นนายวรินทร ซอกหอม ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต และกล่าวถึงประวัติพอสังเขปของศิษย์เก่าดีเด่น และฝ่ายฝึกซ้อม ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีรับมอบปริญญาบัตร จากนั้นเริ่มฝึกซ้อมตามขั้นตอนฯ หลังจากฝึกซ้อมเสร็จสิ้นฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย ชี้แจงการแต่งกายของบัณฑิตที่ถูกต้องตามระเบียบ และฝ่ายนำแถว นำบัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถวไปฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีรับมอบปริญญาบัตร ณ หอประชุมพญางำเมืองต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นิสิตช่วยปฏิบัติงาน สาขา CG : ภาพ