ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2566

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ก.พ. 2566, 16:34 น.| 248

               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตร่วมกัน เพื่อยกระดับการดำเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการคอร์รัปชั่นแก่บุคลากรในหน่วยงาน และมุ่งเป็นองค์กรที่บริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ พร้อมด้วยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ