การออกแบบกราฟิกด้วย Canva

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ก.พ. 2566, 16:12 น.| 232

             เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Smart Training room ชั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบกราฟิกด้วย Canva" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวเปิดการจัดอบรมฯ

          ซึ่งมีบุคลากรภายในคณะที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกมาเป็นวิทยากร คือ นายวินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ ตำแหน่ง ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ภายในการอบรมมีการทำ workshopให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ออกแบบกราฟิกด้วยตนเอง พร้อมทั้งมีการให้ข้อเสนอแนะในการจัดวางรูปแบบและเทคนิคการออกแบบต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมจำนวน 18 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ