ปัจฉิมนิเทศนิสิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 มี.ค. 2566, 14:09 น.| 176

               เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ ห้อง UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลี คุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการเงินส่วนบุคคล สำหรับนิสิต และให้นิสิตทราบทิศทางและแนวโน้มตลาดแรงงานสายงานเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวรายงานวัตถุประสงคืการจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

               ซึ่งภายในกิจกรรมมีการบรรยาย ในหัวข้อ "การวางแผนการเงินสำหรับเด็กจบใหม่ วัยรุ่นสร้างตัว ยุค New Normal" โดยคุณกาญจนา อ๊อดทรัพย์ จากบริษัท ฟินไดซ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จากนั้นจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ "การแนะนำสายงานเทคโนโลยี" โดย คุณสราวุธ แสงอรุณ และ คุณธนวัฒน์ อภิวัฒโนดม จากบริษัท กรุงศรีนิมเบิล และศูนย์นวัตกรรมธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทีมวิทยากรมีกิจกรรมที่ให้นิสิตร่วมสนุก และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมซักถามข้อสงสัย จากนั้นเป็นการแนะนำการใช้ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดย นายวรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และประธานชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายภานุวัฒน์ โลมากุล (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) : ภาพ