สาขา CPE ศึกษาดูงานบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรม

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 มี.ค. 2566, 16:15 น.| 178

            เมื่อวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์, อาจารย์คมกริช มาเที่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนายทิวากร สมวรรณ, นายธวัชชัย แสนแก้ว
ตำแหน่งครู นำนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 57 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดปทุมธานี, ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center กรุงเทพมหานครและ ศูนย์ EEC Automation Park จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรมNew Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 
            บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ออกแบบบอร์ดทดลองวิจัย - งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ Microcontroller และ Embedded System, บริการผลิตและประกอบ - แผ่นวงจรณ์พิมพ์ (PCB) และจัดหาและจัดจำหน่าย - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำพวก Microcontroller รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ
            ศูนย์นวัตกรรม 5G A-Z Center  เป็นศูนย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G วางเป้าส่งเสริมการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่ง สร้างสรรค์โซลูชันที่จะสนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม  และ ศูนย์ EEC Automation Park เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชันและหุ่นยนต์ ตั้งอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับทุนสนับสนุนการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC เพื่อเสริมสร้างทักษะ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 เป็นหนึ่งในศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

 

 

  

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ