สัมมนา หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 29 มี.ค. 2566, 16:01 น.| 180

          ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม Novotel Phuket Vintage Park Resort จังหวัดภูเก็ต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

          ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, อาจารย์กฤษณ์ สินเจริญกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคุณเสาวลักษณ์ สงวนคำ นักวิชาการอุดมศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มาเป็นวิทยากรสัมมนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์” โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หัวหน้าสำนักงานคณะ และหัวหน้างานฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพูดคุยแนวทางการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวิจัยร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

 

  

 

 

 

 

 นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว