รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ITPE

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 เม.ย. 2566, 16:31 น.| 173

           เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร CC ชั้น 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)  จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต(CFA) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. เป็นประธานในการมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

          ทั้งนี้นับตั้งแต่ ปี 2549 ถึง ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และ หน่วยงานภายเอกชน จัดมีศูนย์สอบและสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 50 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการวัดผลสัมฤทธิ์ และประเมินความพร้อมสำหรับผู้สนใจทำงานด้านไอที และเพื่อเป็นเกียรติให้กับสถาบันการศึกษาจึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันการศึกษา จำนวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยพะเยา 2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 5. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14. มหาวิทยาลัยสยาม 15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 16. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 18.มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ภาพ/ข่าว