วิทยากรการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 7 เม.ย. 2566, 10:30 น.| 191

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยมี นายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมคลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการตอบข้อซักถามรายละเอียดการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน