นิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 เม.ย. 2566, 11:07 น.| 180

      เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 ณ ชุมชนราชวงศ์ (ร้านนิทาน บ้าน ต้นไม้) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมงานนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community มหาวิทยาลัยพะเยา และนำผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา มาจัดบูธแสดงสินค้าผ้าปักและเขียนเทียนชนเผ่า เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

          โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จากนั้นได้รับเกียรติจาก นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้

          การจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Community ในครั้งนี้มีการแสดงผลงานทั้งการให้ความรู้การการเลี้ยงกบด้วยตัวหนอนแมลงวัน แปรรูปสินค้าต่าง ๆ ทั้งขนมคุกกี้กบแปรรูป อาหารจากแพะปิ้งย่างกะทะให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมอีกด้วย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พัฒนาระบบการยกระดับการพัฒนาทักษะและความรู้ทางอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อมีงานและอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมจังหวัดพะเยาสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว/ภาพ