ค่ายนักพัฒนา 2D แอนิเมชั่นรุ่นเยาว์

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 เม.ย. 2566, 15:11 น.| 219

              เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม ICT 1104 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดค่ายฤดูร้อน “นักพัฒนา 2D แอนิเมชั่นรุ่นเยาว์” ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างภาพและออกแบบกราฟิกในเยาวชน โดยใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพแบบอนิเมชั่น และพัฒนาทักษะด้านความสามารถในการวาดภาพและออกแบบ รวมถึงการเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสร้างภาพแบบอนิเมชั่น รวมไปถึงสร้างนักแอนิเมชั่นรุ่นเยาว์ที่มีความสามารถในการสร้างงานภาพและออกแบบกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 โดยมีดร.นภา ราชตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

          ภายในกิจกรรมมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการสร้างภาพแบบอนิเมชั่นโดยใช้โปรแกรมที่ใช้ง่าย และสร้างชิ้นงานขึ้นโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง และ อาจารย์ภควัส บุตรศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม ซึ่งสอนตั้งแต่ขั้นตอนการทำแอนิเมชั่น, การออกแบบและพัฒนาโครงเรื่อง, การออกแบบและวาดตัวละคร, การสร้างฉากและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาผลงานและการนำเสนอได้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 31 คน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว/ภาพ