เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค Disruption

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 เม.ย. 2566, 14:06 น.| 125

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การปรับตัวของอบจ. ในยุค Disruption” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหลังผลกระทบ สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจัดขึ้น

         ทางด้านดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุค Disruption" เพื่อเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัดทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใต้ ยุค Disruption

 


 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา : ภาพ