ลงนามสัญญาทุน SID

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 9 พ.ค. 2566, 15:03 น.| 53

            เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมลงนามสัญญาทุนอุดหนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่โครงการ “แพลตฟอร์มออกแบบสินค้าด้วยอัตลักษณ์กลุ่มราษฎรพื้นที่สูง ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา” ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียนบ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาและออกแบบสินค้าจากอัตลักษณ์ในพื้นที่ ให้มีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน

 

  

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว/ภาพ