Comp Camp 2023

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 10 พ.ค. 2566, 14:23 น.| 67

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Comp Camp 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน เสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และกระตุ้นความสนใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน ในการเลือกศึกษาต่อด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นที่รู้จักในโรงเรียนต่าง ๆ และชุมชน รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการกว่า 80 คน จาก 9 โรงเรียนในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์), โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม, โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม, โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์, โรงเรียนพะเยาพิทยาคม, โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม, โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

          โดยมี ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน และกล่าวเปิดโครงการฯ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ได้มีกิจกรรมแนะนำคณะ ICT ในภาพรวม และแนะนำหลักสูตร 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ แนะนำหลักสูตรโดย ดร.จิราพร กุลสุนทรรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ แนะนำหลักสูตรโดย ดร.กนกวรรธน์  เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรฯ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล แนะนำหลักสูตร โดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหลักสูตรโดย ดร.รัตนาวดี พานทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

          ภายในโครงการมีการแบ่งการอบรมออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตร การสร้างแบบจำลองสามมิติและโลกเสมือนจากอากาศยานไร้คนขับ วิทยากรโดย ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์หลักสูตร การสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน Metaverse วิทยากรโดยอาจารย์ภควัส บุตรศรี และอาจารย์วรรณวจี ครุฑน้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย และหลักสูตร พิชิตภารกิจหุ่นยนต์ เสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรม วิทยากรโดย อาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีการจัดอบรมในรูปแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติและมีผลงานมานำเสนอหลังเสร็จสิ้นการอบรมฯ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายเทวา ทำว่อง (นิสิตช่วยปฏิบัติงานฯ) : ภาพ