กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข่าวโดย kolanya.ta| วันเวลาที่โพส 16 พ.ค. 2566, 17:02 น.| 367

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และการทบทวนเพื่อปรับแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) ณ ห้องประชุมร้านอาหาร ชินทำเนาว์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับทีมผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างาน โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ได้ทราบถึงขอบเขตในการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารโดยมีการลงนาม Job description ร่วมกัน และผู้บริหารในแต่ละฝ่ายดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และการทบทวนเพื่อปรับแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร