คว้า 2 รางวัล PR UP Network

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 พ.ค. 2566, 14:51 น.| 32

            เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมร้าน Happy Garden coffee นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นผู้เสวนาในหัวข้อ “การสื่อสารองค์กร เพื่อยกระดับ World Ranking” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และคุณนางสาวปกบวร พูลเกสร เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเสวนาในกิจกรรม PR UP Network ภายใต้โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ซึ่งทางกองกลาง งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีการ อบรมการเขียนข่าว UP 2023 จากคุณศาสนพล พรมเสน ผู้สื่อข่าว Thai PBS และช่อง ONE 31 เป็นวิทยากร เพื่อเพิ่มทักษะในการเขียนข่าว แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน รวมทั้งตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการจัดอันดับ World Ranking ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

          จากนั้นเป็นกิจกรรมการมอบรางวัล Add News UP Ranking ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้นำเสนอข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละอันดับ และรางวัลชมเชย โดยทางด้านนางสาวมยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทข่าวคุณภาพ โดยได้รับมอบรางวัลจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และรางวัลชมเชยประเภทอัพโหลดข่าวสูงสุด ได้รับมอบรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา : ภาพ