วิทยากรแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 24 พ.ค. 2566, 16:33 น.| 23

           เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม SAFA Multipurpose Room 1-1 ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ซึ่งมีรองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงการตอบข้อซักถามรายละเอียดและแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ