ต้อนรับคณะดูงานวารสาร JSID

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 ส.ค. 2566, 20:39 น.| 117

            เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และบรรณาธิการวารสาร JSID พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น รองบรรณาธิการวารสาร JSID ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มาศึกษาดูงานวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (The Journal of Spatial Innovation Development :JSID) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยาได้เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ทางด้านวิชาการ และเพื่อเตรียมยกระดับคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ระบบการประเมินฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

          ซึ่งวารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (The Journal of Spatial Innovation Development :JSID) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยทางด้านบรรณาธิการและรองบรรณาธิการได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนแนวทางการเตรียมความพร้อมในการยกระดับคุณภาพวารสารให้พร้อมสู่การประเมินฐานข้อมูล TCI ให้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ