การจัดทำ job description เพื่อพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 7 ส.ค. 2566, 16:53 น.| 94

            เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Smart Training room สำนักงานเลขานุการ คณะ ICT จัดกิจกรรมอบรม “การจัดทำ job description เพื่อพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” โดยมีนางโกลัญญา ตายะ หัวหน้าสำนักงานคณะฯ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม จากนั้นนายรณชัย ทิพย์มณฑา ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ “การจัดทำ job description เพื่อพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน job description ของแต่ละงาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างวิวัฒนาการของการเขียน job description ของคณะฯ และแนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงาน โดยมีบุคลากรสายวนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง และร่วมซักถาม เสนอแนะแนวทางร่วมกันอีกด้วย

 

 

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ