ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนโครงการของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2566, 14:37 น.| 61

            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม M2 Waterside คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา ร่วมถอดบทเรียนและสรุปบทเรียนโครงการของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากนั้น ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยทีมวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ  เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์, ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, อาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล, อาจารย์สุพรรณ์  ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล และรองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค บทเรียนหลังจากการดำเนินโครงการ ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 รวมไปถึงการสรุปผลการถอดบทเรียน

          โดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและรายได้ กิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการหลวง และกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระธรรมจาริก ซึ่งมีผู้นำชุมชน และราษฎรจากพื้นที่สูงที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร่วมให้ข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งที่ผานมา พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ราษฎรพื้นที่สูงมีความประสงค์ที่จะให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ทั้งการนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาต่อยอดแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านการเพิ่มยอดขายและเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เป็นต้น

 

  

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ