โครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่า ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, SDGs

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2566, 14:40 น.| 1254

         เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย จังหวัดพะเยา หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและหัวหน้าหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ จัดอบรมให้ความรู้ “โครงการธนาคารน้ำมันพืชเก่า ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, SDGs” ร่วมกับ บริษัทธนโชคน้ำมันพืช (2012) และดอยน้อยฟาร์ม จังหวัดพะเยา ให้แก่ผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เพื่อขจัดปัญหาน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง รวมถึงการจัดตั้งจุดธนาคารน้ำมันพืชเก่าในชุมชนต้นแบบ ที่จะช่วยในการบริหารจัดการของเสียที่ไม่ย่อยสลายและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ