ส่งเสริมทักษะอาชีพผ้าเขียนเทียน

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2566, 14:51 น.| 60

           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนราชานุเคราะห์ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์สุพรรณ์  ทองเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา โรงเรียนราชานุเคราะห์ และ กลุ่มอาชีพแปรรูปผ้าเขียนเทียน ร่วมจัดกิจกรรม “ส่งเสริมทักษะอาชีพผ้าเขียนเทียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ภายใต้ Learning Space กลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อถ่ายทอดทักษะการนำองค์ความรู้จากท้องถิ่น สู่การมีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          โดยมีคุณดาวเรือง กาญธนะบัตร ประธานกลุ่มแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านการออกแบบลายเขียนเทียนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ และ การเขียนผ้าเขียนเทียนลงบนผ้า ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมอบรม

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ