ลงนาม Google Cloud Partner

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ส.ค. 2566, 14:57 น.| 97

           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด(Google Cloud Partner - Specialization Education) ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาที่ได้รับมอบหมายจาก Google ประเทศไทย โดยบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมกันด้านการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ทางบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด  ได้มอบสิทธิการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Coursera (มูลค่า 168 ดอลล่าร์ ต่อทุน) จำนวนทั้งสิ้น 500 ทุน มูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาท ผ่านโครงการ Smart Skills เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้าง Digital Talent และผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปใช้สมัครงานกับพันธมิตรภาคเอกชนของโครงการที่ให้การยอมรับคุณวุฒินี้  โดยมีหลักสูตรที่มอบประกาศนียบัตรโดย Google ดังต่อไปนี้  IT Support Specialist, Data Analyst, Advance Data Analyst, Project Manager, UX Designer, Digital Marketing & E-commerce, Cybersecurity Analyst, Google IT Automation with Python รวมถึงได้หารือความร่วมมือในการใช้แพลตฟอร์ม Google Cloud ในการทำงานวิจัยของคณะฯ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ