ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน Hard Skill

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ส.ค. 2566, 16:26 น.| 53

         

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน Hard Skill ภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของนิสิต โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน ในช่วงระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2566, วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 และ 26 - 27 สิงหาคม 2566 ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          โดยมีการแบ่งการอบรมออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Frontend Developer โดยทีมวิทยากร คุณมินตา ขุนเพิ่ม  และคุณธีรวุฒิ เจริญพร จากบริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด, หลักสูตร UX/UI Design and Web Design โดยทีมวิทยากร คุณกชพร จันทร์อ้าย  จากบริษัท มัลเบอรี่ ซอฟต์ จำกัด, หลักสูตร Tester โดยทีมวิทยากร คุณวรรณวิภา ยศกาศ จากบริษัท มัลเบอรี่ ซอฟต์ จำกัด, หลักสูตร GIS โดยมี ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร และหลักสูตร Graphic Design โดยมีอาจารย์ภควัส บุตรศรี ครูประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นวิทยากร

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายกิตติคุณ นุผัด (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ