ศึกษาดูงานและจัดทำแผนสโมสรนิสิตคณะ ICT

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 28 ส.ค. 2566, 16:30 น.| 69

           งานคุณภาพนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานและจัดทำแผนโครงงานด้านสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 27  สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา –จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา

          ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยประธานสโมสรนิสิตและสโมสรนิสิตคณะ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านนิสิตนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล ให้การต้อนรับและแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับสโมสรนิสิต

          จากนั้นกิจกรรมในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เป็นกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมของสโมสรนิสิต พร้อมทั้งจัดทำแผนโครงงานด้านสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

                                                          นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว (นักวิชาการศึกษา) : ภาพ