ประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ก.ย. 2566, 14:01 น.| 58

       เมื่อวันศุกร์ที่  1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม

          โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การรายงานความก้าวหน้าผลดําเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดร่วมกันภายใต้สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดอบรมโครงการ Data Science ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GDBi) ซึ่งคณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมจัดอบรมเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ยังหารือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ The 7th International and the 15th National Conference on Information Technology (InCIT 2023 and NCIT 2023) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งยังหารือเรื่องการรวมกลุ่มกันของมหาวิทยาลัยสมาชิกในการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร (AUN-QA) และระดับคณะ (EdPEx)

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ