คว้ารางวัลระดับ Silver Learning Space 2023

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 4 ก.ย. 2566, 18:29 น.| 71

           เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.สุธัตตา สุวรรณกาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ในการประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space 2023 เป็นรางวัลที่มอบให้กับพื้นที่การเรียนรู้ ที่มีการดำเนินงานโดยกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถบริหารจัดการพื้นที่การเรียนร็ ทำให้เกิดผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ ที่ทำให้ผลสำเร็จและการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
          ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลระดับ Silver จากพื้นที่การเรียนรู้ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผ้าปักชนเผ่าและผ้าเขียนเทียน ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา” ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการนำสินค้าที่ผลิตในชุมชนวางจำหน่ายบนสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มในชุมชน โดยผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าพื้นเมืองเกี่ยวกับผ้าลายปักชนเผ่า และผ้าเขียนเทียน ที่มีอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ เผ่าม้ง โดยทางด้านคณะฯ ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในระบบ e-commerce และส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ SDG 1 ด้านการขจัดความยากจน และ SDG 17 ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน