คว้าที่ 1 PSRU Cyber Hackathon 2023

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2566, 11:02 น.| 25

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม CPE1-UP Cybersec สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา สุดยอดนักไซเบอร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ ในโครงการ “PSRU CYBER HACKATHON 2023” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีรายชื่อนิสิตในทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นายศิวกร สุคันธมาลา, นายณัฐดนัย ทำทอง และนางสาวณัฐนันท์ พรหมใจรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 โดยมี ดร.สุขชาตรี ประสมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ, ดร.ภูวิศสรณ์  ภูมิสรณคมณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายทิวากร สมวรรณ และ นายธวัชชัย แสนแก้ว ครูประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษาทีม

          ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และบริษัทผู้ให้บริการทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องและเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง ผลักดันให้ประเทศไทยมีบุคลากรไซเบอร์อย่างเพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและตลาดแรงงาน โดยมีนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมการอบรมและแข่งขันจากทั่วประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ