จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2566, 11:36 น.| 45

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ” และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำ OKR” ภายใต้โครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort จังหวัดเชียงราย เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะ ในปี 2566 จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ จัดทำ OKR สาขาวิชา จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสาขาวิชา และจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการสาขาวิชา อีกทั้งเป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร

          โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมแถลงนโยบายการพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากนั้นเป็นการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดย ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงค์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

          นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและทำ Workshop โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร คือ คุณณัฐกรณ์ แดงสกุล และคุณวินัย ยี่เพ็ญ บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำ OKR” (Objective Key Results) และให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมทำ Workshop การตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความสำเร็จของงานของแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งนำเสนอและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ