ชนะเลิศอันดับที่ 1 SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 ประเภทนิสิต

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 ก.ย. 2566, 14:36 น.| 42

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมนำเสนอผลงาน โครงการ “ธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ USED COOKINO OIL BANK” เพียงแค่มีน้ำมันเก่าที่ไม่ใช้ จำนวน 1 ลิตร นำมาแลกน้ำมันใหม่ได้ 1 ขวด 250 มล. เพื่อขจัดปัญหาน้ำมันพืชใช้แล้วทิ้ง อีกทั้งยังเป็นการที่จะช่วยในการบริหารจัดการของเสียที่ไม่ย่อยสลายและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้อีกด้วย ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP-GREEN 2023 การพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการนำเสนอและประกวดในประเภทประเภทโครงการด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมของนิสิต ปรากฏว่า ผลงานโครงการ “ธนาคารน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่ USED COOKINO OIL BANK” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

          ซึ่งกิจกรรม UP-GREEN เป็นกิจกรรมพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวยั่งยืน ส่งเสริมให้ส่วนงาน บุคลากรและนิสิตได้ตระหนักและมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำแนวทางเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินงาน ให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ