นิสิต ICT รับรางวัล Super AI Engineer ครั้งที่ 3

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 ก.ย. 2566, 18:25 น.| 74

         นายนันทิพัฒน์ สังวร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer season 3  โครงการ Super AI Engineer มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในการพัฒนาความรู้ สร้างบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ฝึกอบรมการวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ เน้นความรู้ทางด้าน Image processing, Signal processing, Natural language processing/understanding, Big data analytics, Internet of Things and robotics รวมถึงทำงานฝึกโจทย์ AI กับสถานประกอบการ  นำความรู้ความสามารถด้าน AI ไปประยุกต์ใช้งานจริง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา  ฝึกปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานวิจัยและนำเสนอผลงาน  โดยมีบุคคลหลากหลายช่วงอายุ หลากหลายอาชีพจากทั่วประเทศไทย จำนวนมากเข้าร่วมโครงการ