รางวัลที่ 2 Body Mass Index (BMI)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 21 ก.ย. 2566, 14:58 น.| 365

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม "BMI Challenge Show & Share 2023" ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี สร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากร ที่ขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน SDG ที่ 3 Good Health and Well-Being โดยให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างสุขภาพที่ดี หรือโครงการ BMI Challenge โดยมีเป้าหมายใหญ่บุคลากร มีค่าดัชนีมวลกายพัฒนาเข้าสู่ระดับที่สมส่วน ภายในกิจกรรมมีการออกกำลังกายร่วมกัน ทั้งการโยคะเพื่อสุขภาพ และเต้นแอโรบิค

          นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวด ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลที่ 2 ประเภทส่วนงาน กลุ่มที่ 1 รางวัลส่วนงานที่มีร้อยละของบุคลากรที่มีการปรับค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index  BMI) เข้าสู่ระดับสมส่วนสูงสุด

 

  

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ