คว้า 2 รางวัล KPIs 1.1.3

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 22 ก.ย. 2566, 15:27 น.| 365

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (UPILI Open House 2023) ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้

          โดยภายในงานมีกิจกรรม Show & Share EdPEx และ การประกวดผลงาน Super KPIs ด้านวิชาการ ซึ่งทางด้านคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผลงานเรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ฮุคโมเดลในการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาการทดสอบซอฟต์แวร์ ภายใต้กรอบการจับคู่ทักษะอาชีพด้านนักทดสอบซอฟต์แวร์” ดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบริหารจัดการการฝึกงาน เพื่อการฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการติดตามสุขภาพจิต” และอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ ผลงานเรื่อง “การใช้เมตาเวิร์สเป็นสื่อการเรียนรู้การคิดเชิงคำนวณ”

          ซึ่งผลการประกวดผลงาน Super KPIs ด้านวิชาการ ประเภท Super KPIs 1.1.3 โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีอาจารย์ได้รับรางวัล ดังนี้ ดร.ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมบริหารจัดการการฝึกงาน เพื่อการฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการติดตามสุขภาพจิต” ได้รับรางวัลชนะเลิศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ ผลงานเรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ฮุคโมเดลในการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาการทดสอบซอฟต์แวร์ ภายใต้กรอบการจับคู่ทักษะอาชีพด้านนักทดสอบซอฟต์แวร์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ : ภาพ