เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE EXPLORATION)

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 26 ก.ย. 2566, 09:48 น.| 366

              เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ CPE EXPLORATION เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นเวทีประกวดและเผยแพร่ผลงานโครงงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการ WIL ภายในโครงการมีการเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชิพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต จากตัวแทนบริษัท 20scoops บริษัท MFEX บริษัท MULBERRYSOFT บริษัท Soft Square ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1- 3 ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการทำโครงงานต่อไปรวมถึงการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานด้านต่าง ๆ

          ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชวงสาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีการนำเสนอผลงานนิสิตฝึกงาน ชั้นปีที่ 4 โครงการ WIL จำนวน 22 ผลงาน และได้เกียรติจากตัวแทนบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานและร่วมให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) :ข่าว

นายธวัชชัย แสนแก้ว (ครู) : ภาพ