ICT จับมือหัวเว่ยบ่มเพาะนิสิตด้านดิจิทัล

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 ต.ค. 2566, 11:37 น.| 366

             เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ และประธานหลักสูตรร่วมพูดคุยหารือแนวทางร่วมกันกับคุณกมลชนก เลขมาศ ตำแหน่ง channel manager, Huawei ICT academyและคุณณภัทร รัตนปิณฑะ ตำแหน่ง partner development manager, Huawei cloud เกี่ยวกับการทดลองใช้โปรแกรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้าน ICT  ด้านนวัตกรรม การแก้ไขปัญหา และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ภายใต้โครงการ “Huawei ICT Academy”

          โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ได้สนับสนุนหลักสูตรและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้าน ICT ที่ครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 5G, Cloud Computing, IoT และ Big Data เพื่อให้นิสิตของคณะฯ ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้โซลูชันจริง ที่จะช่วยส่งเสริมความคิดในเชิงสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาความรู้ในด้านเทคโนโลยี ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางพร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในอนาคตต่อไป

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ