นิสิต DSA ได้รับทุน TED Youth Startup 1 แสนบาท

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 5 ต.ค. 2566, 12:14 น.| 365

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนายธีรวัฒน์  เสริงกำปัง และนายภูวดล ศุภภิญโญ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ทีม Confusion Matrix ผลงาน: Schedule Nurses “แอปพลิเคชันจัดตารางขึ้นเวรพยาบาล” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) “Ideation Incentive Program” ประจำปี 2566 มูลค่า 100,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
    ซึ่งโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) เป็นทุนสำหรับนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ในการเริ่มต้นธุรกิจ Startup ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยทางโครงการได้ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืน