ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงม่วนสู่เมืองอัจฉริยะ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ต.ค. 2566, 12:03 น.| 365

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุภูปอ เทศบาลตำบลเชียงม่วน ดร.ณัฐพล หาญสมุทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวิษ แสนโภชน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง และการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีนายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมกับ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเชียงม่วน ให้การต้อนรับฯ

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

เทศบาลตำบลเชียงม่วน : ภาพ