รางวัลชมเชย UP DMS RANKING AWARDS 2023

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 16 ต.ค. 2566, 12:06 น.| 365

              เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เข้ารับโล่เกียรติบัตรชมเชย ประเภทส่วนงานในโครงการ UP DMS RANKING AWARDS 2023 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศ์บางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

          ซึ่งระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System : UP DMS) เป็นระบบที่สามารถรับส่งหนังสือ เสนอต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร รวมทั้งเวียนหนังสือและจัดเก็บเอกสาร โดยใช้การลงลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นระบบรับรองความปลอดภัย ตลอดจนสืบค้นเอกสาร ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษ

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

งานสื่อสารองค์กร กองกลาง : ภาพ