นิทรรศการแสดงผลงานนิสิต CG

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ต.ค. 2566, 10:46 น.| 365

            เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 229213 “การออกแบบนิทรรศการ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นคเรศ ชัยแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอน และนางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณเป็นผู้ช่วยสอน

          ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบนิทรรศการของนิสิต ซึ่งมีการจัดนิทรรศการทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 love craft, กลุ่มที่ 2 Junk art, กลุ่มที่ 3 more than toy, กลุ่มที่ 4 วรรณคดีไทย, กลุ่มที่ 5 Zodiac และกลุ่มที่ 6 นักสืบ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสถานที่และการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เพื่อนำเสนอในการจัดนิทรรศการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ : ภาพ