ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 2 พ.ย. 2566, 15:47 น.| 365

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023 (IEEE Region 10 Technical Conference) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและนักวิจัยที่มาร่วมงาน 
    งานประชุมวิชาการ IEEE TENCON 2023 ถือได้ว่าเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สำคัญของ IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers - สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ) ซึ่งเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าสื่อสารและไฟฟ้ากำลัง การสื่อสารข้อมูล วิศวกรรมชีวการแพทย์ หุ่นยนต์ อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้า รวมถึงวิทยาการข้อมูลและการคำนวณต่าง ๆ  โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมจัดการประชุมทั้งการดำเนินงานประชุม การจัดการลงทะเบียน การเป็นผู้ควบคุมในห้องนำเสนองาน รวมทั้งมีนักวิจัยของคณะร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายของคณะที่จะสร้างชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ “ผลิตกำลังคนด้านดิจิทัลพร้อมใช้งาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชน ด้วยมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน”