ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 พ.ย. 2566, 16:53 น.| 367

           สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ณ Hanoi university of national resources and environment โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายประเทศทั้งอิตาลี จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย
          ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล จี้ฟู นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Three-dimensional building model using drone point clouds เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัยที่เข้าร่วมงานประชุมฯ อีกทั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ในปีต่อไปอีกด้วย