ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแอพ Smart city

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 13 พ.ย. 2566, 17:26 น.| 365

          อาจารย์เชาวน์ ปอแก้ว ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณาจารย์ในสาขาฯ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อทำแอพลิเคชั่น Smart city ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่น สำหรับการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบการแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และสามารถติดตามสถานะ ตรวจสอบใบอนุญาต และวันหมดอายุในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว

          โดยมีนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลแม่จันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลในการทำแอพลิเคชั่น