เยี่ยมชมความพร้อม Startup club

ข่าวโดย ictpr| วันเวลาที่โพส 1 ม.ค. 2513, 07:00 น.| 533| Academic,Research|

                                   

                                   

                                                                                                                                                                                                       

               

                       นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดดิจิทัล                     คอนเทนต์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA พร้อมคณะ       ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตรียมจัดตั้ง Startup club ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนทางดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

          ซึ่ง Startup club คือ คลับที่จะพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใหม่เพื่อเข้าสู้ตลาดอุตสาหกรรม สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นำความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีความเข้าใจในการวางแผลกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่ง SIPA มีแผนจะเปิด Startup club สำหรับนิสิตนักศึกษา 40 แห่งในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ     

          ซึ่งหากทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดตั้ง Startup club จาก SIPA จะถือเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 40 แห่งทั่วประเทศ ที่จะเป็นสื่อกลางให้กับนิสิตนักศึกษาในแทบภาคเหนือได้แสดงออกถึงศักยภาพและความรู้ด้านไอทีได้เป็นอย่างดี